Divize montáží, servisu a provozu

Dodávky zabezpečovacích technologií, montáže, záruční a pozáruční servis

Dodávky, montáže, záruční a pozáruční servis požárních signalizací

 • Projekce, dodávky, montáže, záruční a pozáruční servis elektronických zabezpečovacích signalizací, kamerových, vstupních a dalších signálních systémů – např. technologie Galaxy, Paradox, Aritech, Jablotron, Bosch, Siemens, DSC, Samsung, Texecom, apod.
 • Dodávky, customizace a servis grafických nadstaveb, monitorovacích a řídicích systémů bezpečnostního dohledu (SBD) a systémů řízení budov – ALTEX, ALVIS, SBI, aj.
 • Zajištění služeb pultů centralizované ochrany (PCO) a souvisejících služeb.
 • Projekce, dodávky, montáže, záruční a pozáruční servis elektrických požárních signalizací, systémů záchytu, detekce a hašení jisker a požárních uzávěrů – především technologie Siemens, Schrack, Esser, Lites, a jiné.
 • Dodávky, montáž, záruční a pozáruční servis systémů detekce, hašení a
 • Dodávky, montáž, záruční a pozáruční servis systémů dalších protipožárních systémů – ERO, SHZ.

Divize poradenství a specializovaných služeb

Integrace systémů technického zabezpečení

Systémová integrace a inženýrská řešení

 • Zmapování a vyhodnocení dosaženého stavu technického zabezpečení objektů a stavu jednotlivých provozovaných systémů a zařízení,
 • Stanovení (definování a schválení) koncepce a standardů pro systémy technického zabezpečení,
 • Zpracování studií a návrhů optimalizace využití systémů technického zabezpečení včetně aplikace zákonů a legislativních norem (např. zákon 101/2000Sb. na ochranu osobních údajů),
 • Zpracování projektu integrace systémů technického zabezpečení,
 • Zadání projektů skutečného provedení výstavby STZ (k postupnému naplňování realizačních etap),
 • Zajištění kvalifikovaného řízení a kontroly realizace projektu výstavby integrace systému technického zabezpečení, kvality dodávek zařízení a montážních prací,
 • Nezávislé převzetí zrealizovaných dodávek, provedení akceptačních testů, zpracování provozní dokumentace systémů,
 • Zabezpečení provozu integrovaného systému technického zabezpečení.
 • Realizace bezpečnostních projektů a řešení metodou systémové integrace,
 • Zpracování vstupní studie a vypracování projektu systémové integrace,
 • Výběr dodavatelů technologií a montážních organizací,
 • Nastavení základních parametrů, případně ověření funkčnosti formou zavedení pilotního projektu,
 • Kompletní realizace projektu,
 • Zajištění přejímek jednotlivých dílčích dodávek subsystémů a zařízení,
 • Zkušebního provozu,
 • Přípravy a zpracování provozních řádů,
 • Zajištění pravidelné i nepravidelné kontrolní a servisní činnosti.

Organizace požární ochrany, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce

 • Školení vedoucích zaměstnanců, zpracování podkladů pro vstupní školení, periodická školení zaměstnanců, po dohodě se zákazníkem ostatní školení podle potřeby. V případech, kdy je to vhodné a účelné lze školení zaměstnanců provádět formou e-learningu
 • Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činností požárního nebezpečí
 • Kontrola v oblasti nákupu (průvodní dokumentace, prohlášení o shodě, CE), školení a vzdělávání, kategorizace prací, revizí, pracovních úrazů, vedení průvodní dokumentace a OOPP, měsíční preventivní prohlídky
 • Stanovení organizace zabezpečení PO
 • Zpracování požárního řádu objektu, požární poplachové směrnice, tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, zpracování evakuačních plánů, zpracování a vedení další dokumentace požární ochrany
 • Pravidelné kontroly pracovišť
 • Poradenská činnost v oblasti PO a ochrany bezpečnosti a zdraví při práci a hygieny práce, zastupování zákazníka při jednáních s orgány státního dozoru
 • Zpracování koncepce a politiky zajištění BOZP
 • Zpracování pracovních úrazů; šetření pracovního úrazu, sepsání zápisu o pracovním úrazu, vyřízení administrativy, odškodnění pracovního úrazu, jednání s pojišťovnou a vyřízení refundace pracovního úrazu
 • Vypracování koncepce a politiky zajištění BOZP, zpracování dokumentace, plánů, ročních prověrek BOZP, písemného vypracování školení, postupů a pokynů, kategorizace prací, vyhodnocení rizik
 • Autorizovaná měření, odborná školení, audity, analýzy, expertízy, znalecké posudky, či jiné služby zajištěné třetí stranou po dohodě se zákazníkem.
 • Revize věcných prostředků požární ochrany a požárních hydrantů
 • Revize elektrických rozvodů a hromosvodů

Poradenství pro komplexní i dílčí procesy v oblasti ochrany majetku a zabezpečení objektů

Outsourcing bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní projekt ochrany a zabezpečení objektu klienta,
 • Bezpečnostní politika firmy v oblasti ochrany objektů, provozů a majetku,
 • Projekt optimalizace využití bezpečnostních systémů a fyzické ostrahy k zajištění objektů klienta,
 • Servis k zajištění interní legislativy, dokumentů a dokumentace,
 • Bezpečnostní audity, kontrolní činnost,
 • Posouzení stavu a návrh opatření k zajištění zákonných povinností v oblasti fyzické bezpečnosti k ochraně informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a vyhlášky č. 528/2005 a zák. 412/2005. Zajištění připravenosti na kontrolní aktivity NBÚ,
 • Definování a úprava obchodních vztahů v oblasti ochrany majetku,
 • Optimalizace, popisy a vizualizace bezpečnostních i jiných procesů organizace
 • Komplexní zajištění služeb oddělení bezpečnosti a krizového řízení (i v případě velkých podniků),
 • Náhrada zaměstnanců zákazníka externími bezpečnostními manažery nebo konzultanty,
 • Činnosti v systému ochrany osob, majetku, informací a krizového řízení,
 • Správa bezpečnostních systémů a zařízení,
 • Služby specialistů nebo týmu specialistů trvale i po omezenou dobu,
 • Posouzení vnitřních procesů a kontrolních mechanismů zákazníka z hlediska prevence rizika vzniku bezpečnostních incidentů v oblasti škod a ztrát na majetku.

Management incidentů

 • Zpracování metodiky práce s incidenty,
 • Definice cílů managementu incidentů z pohledu vedení organizace,
 • Návrh a implementace vhodných nástrojů managementu incidentů,
 • Hodnocení efektivity a přínosu Managementu incidentů,
 • Zpracování workflow managementu incidentů,
 • Návrh architektury interního informačního systému managementu incidentů,
 • Podpora vývoje systému, definice požadavků v případě nákupu systému.

Technologie

 • EPS
 • PZTS
 • VSS
 • EKV
 • MZV
 • Speciální
 • Požární ucpávky